Skip to content

Ekonomika v jaderné energetice

  • by

Jaderné elektrárny se vyznačují dlouhou dobou výstavby. Pokud vezmeme v potaz
celkovou dobu výstavby včetně doby k získání veškerých povolení, vychází nám potřebná
doba na uvedení plynové elektrárny do provozu zhruba 4 roky, u uhelné elektrárny se jedná
o 7 až 8 let, u jaderné elektrárny je to minimálně 15 let. [1]

Pouze schvalovací proces trvá přibližně 5 a 7 let. Investiční náklady potřebné pro stavbu jaderné elektrárny jsou vysoké, dnes se pohybuji okolo 2000 USD/kWe. Investiční náklady uhelných elektráren se pohybují okolo 1000 USD/kWe, plynové elektrárny potřebuji cca 500 USD/kWe. Přibližná doba výstavby a investiční náklady jsou uvedeny v tab. 2-1. [1]

Do výrobních nákladů jsou započítávány investiční náklady, náklady na palivo, provozní náklady, náklady na údržbu a pokud je to možné, jsou též internalizovány externí náklady. Porovnání struktury výrobních nákladů pro jadernou, uhelnou a plynovou
elektrárnu je ukázáno v tabulce výše [3]

Z důvodu vysokých počátečních nákladu na stavbu jaderné elektrárny je jaderná energie
považována za drahou. S ohledem na fakt, že provozní náklady jsou na druhou stranu nízké
a při rozložení kapitálových nákladů do celé doby životnosti elektrárny, je cena výroby
elektřiny z jádra nízká. Lze srovnat s klasickými elektrárnami s nízkými náklady na dopravu
uhlí (ty, které stojí v bezprostřední blízkosti těžby). [1]

Výrobní náklady

Fosilní paliva a jaderná energie s sebou nesou značné doprovodné náklady díky
škodám na životním prostředí a klimatu a díky rizikům spojeným s využíváním jaderné
energie, které se však ve fakturách za energii odrážejí pouze v minimální míře (tzv.
externí náklady). Tyto dvě nákladové položky – státní podpora a externí náklady – nejsou obvykle promítnuty přímo v ceně konvenční energie, nicméně v konečném důsledku se zaplatit musí: ve formě daní nebo jako společenské náklady související se změnou klimatu a znečištěním. [2]

V tabulce níže jsou porovnány měrné výrobní náklady pro elektrárny v USA, Německu,
Velké Británii a Finsku.

Výrobci elektřiny projevili zájem o jaderné elektrárny z důvodu příznivé ceny v porovnání
s jinými zdroji. Průměrná cena elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách od roku 1989
klesá. V roce 2003 byla nižší než cena elektřiny z uhelných elektráren. Vývoj ceny výroby
elektřiny je znázorněn v grafu níže. Na přelomu století vzrostly ceny plynu a ropy, což se
projevilo na zvýšení cen elektřiny z jednotek vytápěných topnými oleji a z plynových a
paroplynových elektráren. [4]

Tradiční paliva mají relativně nízký energetický obsah. V případě, že nastane nepříznivá
přírodní nebo politická situace, nelze tedy vytvořit dostatečné rezervy na delší dobu (řádově
měsíce).

Naproti tomu vysoký energetický obsah jaderného paliva dovoluje předzásobit se
na dlouho dobu a tím nepříznivé situace překlenout. Mezi další výhodu vysokého energetického obsahu jaderného paliva patří nízká citlivost ceny elektřiny z jaderných elektráren k ceně paliva. [4]

V grafu níže vidíme rozložení celkové ceny elektřiny do tří složek – cena za palivo (fuel), cena za údržbu a provoz (O&M) a odpisy z investičních nákladů (capital). Srovnání je provedeno pro pět hlavních zdrojů výroby elektrické energie: – plynové elektrárny (gas), vodní elektrárny (hydro), kombinované paroplynové elektrárny (IGCC), uhelné elektrárny (coal), – jaderné elektrárny (nuclear). [4]

Nároky na suroviny

Výroba elektřiny je náročná na spotřebu surovin jako ocel, měď, hliník. Z pohledu udržitelnosti je třeba hodnotit i efektivní využívání těchto a jiných surovin. Tabulka níže
shrnuje surovinovou náročnost různých elektráren (uvedeny jsou pouze vybrané základní suroviny). Zahrnuje surovinové nároky při výstavbě, zásobování palivem a provozu. [3]

Nicméně výsledky naznačují, že relativně malá koncentrace energie ve slunečním záření či větru má
za následek značnou surovinovou náročnost. Surovinová náročnost se nutně musí odrazit
ve výrobních nákladech. [3]

Reference

[1] Jaderná energetika z pohledu energetické bezpečnosti [online]. MARTÍNKOVÁ Zdislava [cit. 15.11.2022]. Dostupné z http://www.globalpolitics.cz/clanky/jadernaenergetika-z-pohledu-energeticke-bezpecnosti

[2] Skutečné celkové náklady na výrobu elektrické energie[online]. Wind-Energie [cit. 15.11.2022]. Dostupné z: https://csve.cz/pdf/cz/Studie-Skutecne-naklady.pdf

[3] Rizika a přínosy jaderné energetiky [online]. Dana Drábová [cit. 15.11.2022]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/MEB415/um/Drabova_2007_58-62.pdf

[4] Ekonomika jaderných elektráren [online]. Tomáš Sněhota [cit. 15.11.2022]. Dostupné z: https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/104924/SNE013_FS_B2341_3907R009_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Leave a Reply

Your email address will not be published.