Skip to content

Ekonomika v jaderné energetice

  • by

Jaderné elektrárny se vyznačují dlouhou dobou výstavby. Pokud vezmeme v potazcelkovou dobu výstavby včetně doby k získání veškerých povolení, vychází nám potřebnádoba na uvedení plynové elektrárny do provozu zhruba 4 roky, u uhelné elektrárny se jednáo 7 až 8 let, u jaderné elektrárny je to… Read More »Ekonomika v jaderné energetice

Historie jaderné energetiky

  • by

Uran byl objeven v roce 1789 německým chemikem Martinem Klaprothem, a pojmenován po planetě Uran. V roce 1895 Wilhelm Rontgen objevil ionizující záření průchodem elektrického proudu evakuovanou skleněnou trubicí a produkováním nepřetržitých rentgenových paprsků. V roce 1896 pak Henri Becquerel zjistil, že smolinec (ruda obsahující… Read More »Historie jaderné energetiky

Jaderná bezpečnost a havárie jaderných elektráren

  • by

Podobně jako v jiných odvětvích i v oblasti jaderné energetiky (a využití radioaktivních materiálů obecně) probíhá výzkum a vývoj přinášející nové poznatky dále aplikované v praxi. Legislativa všeobecně zaostává za vývojem technologií i společnosti – reaguje však na něj. V závěsu za průkopnictvím jaderných technologií… Read More »Jaderná bezpečnost a havárie jaderných elektráren

Jaderná energetika v Evropě se zaměřením na negativní postoj států

  • by

Podle Světové jaderné asociace WNA se v současné době na území Evropy nachází 177 provozuschopných reaktorů (včetně celé Ruské federace). To staví tento světadíl v porovnání s ostatními do vedoucí pozice v počtu jaderných zdrojů. Největší podíl v celkovém počtu představuje Francie s celkem 56… Read More »Jaderná energetika v Evropě se zaměřením na negativní postoj států

Struktura jaderné elektrárny

  • by

Jaderná elektrárna se skládá z mnoha částí, které dohromady tvoří jeden funkční celek. Fungování elektrárny lze rozdělit do dvou okruhů. Primární okruh zařizuje přenos tepelné energie z jaderného reaktoru, kde probíhá štěpná reakce do parogenerátoru. V parním generátoru dochází k předání tepla do sekundárního okruhu,… Read More »Struktura jaderné elektrárny

Modulární reaktory

  • by

Malý modulární reaktor (anglicky Small Modular Reactor, zkratka SMR) je speciálním typem reaktoru do výkonu 300 MWe, který je složen z jednotlivých modulů. Tyto moduly se ve větší míře konstruují již ve výrobním závodě a následně se na místě instalace pouze pospojují v jeden funkční celek. Modularita… Read More »Modulární reaktory